Polityka Prywatności

Samo przeglądanie strony internetowej nie wymaga podania danych osobowych, adresu e-mail ani innych danych poufnych od użytkownika. Strona nie pobiera plików cookie. Jeśli jednak chce Pan/Pani zadać mi pytanie odnośnie świadczonych przeze mnie usług to proszę wysłać mi maila. Przed tym jednak proszę zapoznać się z poniższą informacją w zakresie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest radca prawny Kamil Szymański prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Szymański adres: al. KEN 52 m 58, 02-797 Warszawa.

Przetwarzam Pana/Pani dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do mnie mailem (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej Kancelarii). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego abym mógł odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KANCELARII (OSÓB FIZYCZNYCH)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Kamil Szymański prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego (dalej Kancelaria) z siedzibą al. KEN 52 lok 58, 02-797 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych lub do podjęcia działań na Pani/Pana prośbę przed zawarciem umowy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

b) w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów a w szczególności ustawy o radcach prawnych, prawa podatkowego, zobowiązujących Kancelarię do dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych –  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na konieczności ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, organy władzy publicznej, strony i inni uczestnicy postępowania, pracownicy i współpracownicy Kancelarii zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania tajemnicy, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot świadczący na rzecz Kancelarii usługi księgowe, a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usługi prawnej a następnie przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usług tj. do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z ustawą o radcach prawnych,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Kamil Szymański prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego (dalej Kancelaria) z siedzibą al. KEN 52 lok 58, 02-797 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię w celu:

a) wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy o radcach prawnych oraz odpowiednich przepisów regulujących ustrój reprezentowanego podmiotu w tym ustawy kodeks spółek handlowych –  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii oraz Podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje – podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– polegającego na zawarciu i wykonywaniu umowy z podmiotem który Pan/Pani reprezentuje w wypadku gdy jest Pan/Pani przedstawicielem podmiotu w imieniu którego umowa jest zawierana np. reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym,

– utrzymywaniu kontaktu z Panem/Panią jako przedstawicielem lub pracownikiem reprezentowanego podmiotu,

– przedstawieniu reprezentowanemu przez Pana/Panią podmiotowi oferty i dokonaniu analizy możliwości podjęcia się przez Kancelarię świadczenia usług,

– polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Kancelarii zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania tajemnicy, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot świadczący na rzecz Kancelarii usługi księgowe, a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usługi prawnej a następnie przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usług tj. do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z ustawą o radcach prawnych,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW KANCELARII

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Kamil Szymański prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego (dalej Kancelaria) z siedzibą al. KEN 52 lok 58, 02-797 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię:

a) w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

b) w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym prawa podatkowego, zobowiązujących Kancelarię do dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych –  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmiot świadczący na rzecz Kancelarii usługi księgowe, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie przez okres trwający aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, oraz do zakończenia przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego w którym powstał obowiązek podatkowy*

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STRON MEDIACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Kamil Szymański prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego (dalej Kancelaria) z siedzibą al. KEN 52 lok 58, 02-797 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię:

a) w celu przeprowadzenia mediacji (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest skierowanie do mediacji przez Sąd, który Pani/Pana dane mi udostępnia). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to potrzebne do przeprowadzenia mediacji oraz dopełnienia wymaganych formalności w tym przekazania Sądowi protokołu z mediacji i ewentualnej ugody.

b) ewentualnie w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zobowiązujących Kancelarię do dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych –  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, organy władzy publicznej, strony i inni uczestnicy postępowania, pracownicy i współpracownicy Kancelarii zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania tajemnicy, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot świadczący na rzecz Kancelarii usługi księgowe, a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usługi prawnej a następnie przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usług tj. do upływu okresu przedawnienia roszczeń,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.